Alla företag behöver tydliga organisationsramar. Detta är ett måste för att kunna leda en organisation och då behövs policys, regler, rutiner och uppsatta mål. Här har ni som arbetsgivare en möjlighet att väva in och forma viktiga dagliga rutiner utifrån interna och externa faktorer.

Förebyggande säkerhetsarbete
Jag jobbar utifrån att underlätta ert förebyggande arbete utifrån tänkbara risker, tillbud, våldssituationer och hot i er arbetsmiljö. Jag är er processledare i arbetet med att skapa acceptans till varför policys, regler och rutiner finns och varför de ska följas.

Utvecklingsarbete
I en organisation pågår ständig utveckling och ibland behövs en extra insats för att driva frågorna i hamn. Jag jobbar både strategiskt och konkret med organisationsfrågor, fastighetsutveckling och platsutveckling.