Att jobba förebyggande med arbetsmiljön är idag ett lagkrav. Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas på arbetsplatsen. De ska också ha kunskap om hur man arbetar för att undvika riskerna. Arbetstagaren har inget formellt ansvar men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall. Personalen kan också föreslå åtgärder och lämna synpunkter på de åtgärder som genomförts.

Som processledare samarbetar vi med våra uppdragsgivare för att kartlägga flödet i rutinerna. Vi underlättar det förebyggande arbetet utifrån tänkbara risker, tillbud, våldssituationer och hot i er arbetsmiljö. Vi processleder också implementering och är med och skapar acceptans för varför policys, regler och rutiner finns och varför de ska följas. Arbetet resulterar i att ni får skrivna och tydliga rutiner och flöden för er organisation utifrån er unika arbetsmiljö.